PDR

 

PDR

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK  BİRİMİ

“Bireysel farklılıklara göre eğitim” prensibinden yola çıkarak her bir öğrencinin kendine has ve değerli olduğu düşüncesi temelinde yürütülen rehberlik faaliyetlerimizde; rehberliğin uyum sağlayıcı, önleyici, ayarlayıcı, geliştirici ve tamamlayıcı olma gibi tüm temel işlevleri göz önünde bulundurulmakta ve gelişimsel rehberlik ilkesi tüm rehberlik çalışmalarına yansıtılmaktadır.

Öğrencilerimizin gelişim dönemlerini iyi ve başarılı bir şekilde geçirmesi, sağlıklı gelişimi engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması temel prensibimizdir. Bu bağlamda kişisel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin duygusal, fiziksel, bilişsel ve sosyal alanlarda eş zamanlı gelişimleri sağlanmaktadır.

  1. İnsan Saygıya Değer Bir Varlıktır:

Her birey sahip olduğu özellikler bakımından biriciktir.

  1. Her Birey Seçme ve Karar Verme Özgürlüğüne Sahiptir:

Bireylere kendi yönünü çizmesine, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesine ve çeşitli durumlarla ilgili yaptığı tercihlerle varoluşunu ortaya koymasına fırsat verilmelidir.

  1. Her Birey Yardıma İhtiyaç Duyar ve Yardım Almalıdır:

Rehberliğin amacı bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle her birey için rehberlik hizmetleri açık olmalıdır.

  1. Rehberlik Hizmetlerinde Yürütülmesinde Gönüllülük Esastır:

Hiç kimseye, bu hizmetlerden yararlanması için baskı yapılamaz. Rehber hizmetleri zorlamayla değil, katılım ve öğretmenler, aile ve öğrenci işbirliği içerisinde yürütülür.

  1. Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Gizlilik Esastır:

Danışma ortamlarında güvenin oluşturulabilmesi için gizlilik ilkesine titizlilikle uyulmalıdır.

  1. Rehberlik Hizmetleri Yaşam Boyu Süren Bir Hizmettir:

Dolayısıyla bireyin yaşamı boyunca atacağı adımlarda sağlıklı kararlar alabilmesi için bu hizmetlerden yararlanmaya ihtiyacı vardır.

  1. Rehberlik Hizmetleri Profesyonel Bir Yardım Sürecidir:

Rehberlik hizmetleri  belli bir plan ve program dahilinde yürütülmektedir.

  1. Rehberlik Hizmetleri Bireye ve Topluma Karşı Sorumludur:

Eğitim, bireye istendik davranışların kazandırılması amacını güder. Rehberlik faaliyetleri yürütülürken bu amaca dikkat edilmelidir

  1. Rehberlik Hizmetleri Eğitimin Ayrılmaz Bir Parçasıdır:

Eğitimin, öğretim ve yönetim gibi geleneksel iki işlevinin yanında gelişmekte olan rehberlik hizmetleri üçüncü temel ayağını oluşturmaktadır.

 

REHBERLİK SERVİSİMİZİN KULLANDIĞI YÖNTEM ve TEKNİKLER:

Yönlendirme Çalışmaları: Yeni kayıt olan öğrencilerimiz, Rehberlik Servisi tarafından gerçekleştirilen görüşme neticesinde; ilgi, yetenek ve deneyimleri göz önünde bulundurularak yönlendirilmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları:  Uyum sağlayıcı ve önleyici rehberlik kapsamında okulun açıldığı ilk günlerde öğrencilerimize gösterdiğimiz yakın ilgi ve yaptığımız bilgilendirme; öğrencilerimizin adaptasyon sorunu yaşamamasına, yaşanabilecek muhtemel problemlerin ise erken fark edilerek zaman kaybetmeden çözülmesine olanak sağlamaktadır.

Bu bilgiler okul, okul personeli, öğretim programlarının özellikleri, okuldaki imkânlar, bunlardan yararlanma yolları, okul ve sınıf kuralları ve rehberlik servisinden nasıl hizmet alacakları gibi temel konuları içermektedir.

Bunun yanı sıra öğrencilerimiz; ilk günden itibaren derse katılmaları ve konu eksiği oluşmadan derslerinde başarılı bir şekilde ilerlemeleri amacıyla, sene başında etkili ders dinleme noktasında da bilgilendirilmektedir.

Öğrenci ve Veli Tanıma Formları: Rehberlik Servisi tarafından eğitim-öğretim yılı başında her bir öğrenci için düzenlenen tanıma formları aracılığıyla, hem öğrenci ve veli hakkında bilgi sahibi olmak hem de öğrencimizin kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek amaçlanmaktadır.

Şube Öğretmenler Kurulu İle İşbirliği: Okul müdürümüz, müdür yardımcımız, rehberlik servisi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda her bir öğrenci; sınıf içi ders durumu ve sosyal ilişkileri yönüyle değerlendirilmektedir. Toplantı süresince ve sonuç raporlarında otaya çıkan bilgi ve bulgular Rehberlik Servisi tarafından analiz edilmekte ve eğitim süreci boyunca öğrenci danışmanlığı kapsamında değerlendirilmektedir.

Bireysel Rehberlik ve Grup Rehberliği: Rehberlik servisi tarafından, öğrencilerimizle konunun niteliğine göre bireysel veya grup görüşmeleri yapılmakta; bu görüşmeler sonrasında gizlilik ilkesi çerçevesinde öğretmenler ve velilerle bilgi alış verişi gerçekleştirilmektedir.

Veli Görüşmeleri ve Veli Ziyaretleri: Rehberlik servisi tarafından ihtiyaç duyan velilerimizle randevu sistemiyle veli görüşmeleri gerçekleştirilmekte, gerekli görülen durumlarda veli ziyaretleri yapılmaktadır.

Verimli Ders Çalışma Teknikleri: Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda günlük konu tekrarları, ev ödevleri, günlük soru çözümleri, kitap okuma saatleri ve serbest zaman etkinliklerini içeren günlük çalışma programları oluşturulmaktadır. Bu esnada öğrencimize zorlandığı alanlarla ilgili teknik destek sağlanmaktadır.

Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerimize yıl boyu periyodik deneme sınavları yapılmakta ve deneme sınavlarının sonuçları karne olarak velilerimize gönderilmektedir. Sınav sonuçları Rehberlik Servisi tarafından analiz edilerek, potansiyelinin altında başarı gösteren öğrencilerimizin konu eksikleri belirlenmekte ve eksiklerini gidermek amacıyla konu tamamlama etütleri yapılmaktadır.

Bültenler:  Velilerimize belirli aralıklarla okula uyum, dikkat eksikliği, sınav kaygısı ve benzeri konularda bilgilendirme maksatlı bültenler hazırlanmaktadır. Ayrıca uygulanan rehberlik testlerinin raporları, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yazıları ve okulumuzun yıllık deneme sınav tarihleri, yazılı sınav tarihleri, dönem boyu gerçekleştireceğimiz sosyal-kültürel etkinliklerimiz ve seminerlerimizi içeren Akademik Çalışma Takvimi velilerimize gönderilmektedir.

Seminerlerimiz: Sene içinde belirli aralıklarla öğrencilerimize ve velilerimize çeşitli konularda bilgi vermeyi amaçlayan seminerlerimiz ve atölye çalışmalarımız düzenlenmektedir.

Uygulanan Anket ve Envanterler: Öğrencilerimizin gelişim düzeylerine ve yaşadıkları sorunlara uygun olarak; dikkat testi, sınav kaygısı envanteri, çalışma davranışları değerlendirme envanteri, öğrenme stilleri ölçeği, başarısızlık nedenleri anketi, akademik benlik kavramı ölçeği, performans testleri, mesleki eğilim belirleme testi vb. anket ve envanterler uygulanmaktadır. Bu uygulamaların sonuçları raporlanarak velilerimiz ve öğretmenlerimiz bilgilendirilmekte gerek görülen öğrencilerimizle bireysel ve grup görüşmeleri yapılmaktadır.

Üstün Zekalı Öğrencilere Yönelik Çalışmalar: Rehberlik Servisi tarafından çeşitli performans testleri kullanılarak tespit edilen öğrenciler, atölye çalışmaları çerçevesinde özel eğitime tabi tutulmaktadır.

Mesleki Rehberlik: Ortaokul sonunda öğrencilerimizin doğru liseyi ve mesleği seçmelerine katkı sağlamak amacıyla mesleği rehberliğe büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda 8. Sınıf öğrencilerine mesleki yönelim testi uygulanmakta, meslekleri tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Farklı mesleklere mensup çalışanların öğrencilerimize sunum yapması sağlanmakta, ilgili kurum ve kuruluşlara gezi ve ziyaretler düzenlenmektedir.