ONLİNE SINAV AYDINLATMA VE ONAY METNİ

ONLINE SINAV GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Çağrı’ya Hazırlık Online Sınav Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Oku Eğitim Öğretim Anonim Şirketi (“Çağrı Okulları”) tarafından yönetilmektedir. Çağrı Okulları, bu Aydınlatma Metni’ni, velisi olduğunuz öğrencinin çevrimiçi sınava katılması halinde yapılacak sınav uygulaması (“Uygulama”) ile ilgili olarak velisi olduğunuz öğrencinin ve sizin bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin politikaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerin korunması ve gizlilik Çağrı Okulları için azami önem arz etmektedir. Çağrı Okulları, kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi amaçlamaktadır.

Çağrı Okulları veya bağlı şirketleri tarafından Uygulama kapsamında verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Aydınlatma Metni ve güncellemelerine tabidir.

Çağrı Okulları kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan istisnalar haricinde üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.

Çağrı Okulları, Kişisel Verilerin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni sadece Çağrı’ya Hazırlık Online Sınavı’na ilişkindir. Çağrı Okulları’nın Kişisel Verilerin Korunması Politikasına https://cagri.k12.tr/kvkk/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

 

  1. Elde Edilen Kişisel Veriler

Bu Çağrı’ya Hazırlık Online sınav faaliyeti için aşağıda sayılı verilerinizi işlemekteyiz:

1.1. Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Velisi olduğunuz öğrencinin Adı ve Soyadı, TC Kimlik Numarası

1.2. İletişim Bilgileri: Sizin ve velisi olduğunuz öğrencinin telefon numarası ve e-mail adresi

1.3. Mesleki Deneyim: Velisi olduğunuz öğrencinin eğitim gördüğü okul bilgileri

1.4. Sınav Sonucu: Sınavlara verdiğiniz yanıtlar ve sonuçları.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

 

  1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Nedenleri

Bu süreçte kişisel verileriniz faaliyete yönelik vereceğiniz rızayı takiben Uygulama aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Sınav sonuçlarınız ise Çağrı Okulları’na gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ve belirli oranlarda indirimle kaydının yapılmasına yönelik meşru menfaatimiz gereği yapılan sınav aracılığıyla elde edilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Uygulama kapsamında ileteceğiniz Kişisel Veriler,

3.1. Çağrı Okulları’na kayıt için gerekli yetkinliklerin tespiti,

3.2. Çağrı Okulları’na kayıt sırasında uygulanacak indirim ve/veya diğer faydaların tespiti,

3.3. Çağrı Okulları’na ilişkin reklam ve/veya bilgilendirmelerin yapılması,

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel Veriler sınırlı sayıda yetkili Çağrı Okulları çalışanı tarafından değerlendirilecek olup veri sorumlusu üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Söz konusu verileriniz Şirketin takdirine bağlı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışında mukim veri işleyen şirketlerin sunucularında işlenecek ve bu sunuculara aktarılacaktır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Kişisel Veriler ise gerekli hallerde iletişime geçebilmek adına, sınav tarihinden itibaren makul süre olarak 1 (bir) yıl saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunduğunuzda bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebinde bulunmanız halinde Çağrı Okulları yönetimi tarafından bu husus değerlendirilecek, mümkün olan en kısa sürede talebiniz karşılanacaktır.

 

  1. Veri Güvenliği

Kişisel Veriler şifreli olarak saklanacaktır ve sadece sınırlı sayıda kişi tarafından erişilecek ve değerlendirilecektir. Çağrı Okulları’nın sistemlerinde en yüksek güvenlik seviyelerindeki teknik ve idari tedbirler kullanılarak Kişisel Veriler saklanmakta ve işlenmektedir. Sınav sonuçlarınız da aynı şekilde Çağrı Okulları’nın güvenlik politikaları çerçevesinde aldığı yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerle korunmaktadır.

 

  1. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Çağrı Okulları’na başvurarak size ve/veya velisi olduğunuz öğrenciye ait Kişisel Veriler’in;

7.1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

7.2. İşlenmiş ise bilgi talep etme,

7.3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

7.4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

7.5. Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

7.6. Kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

7.7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (7.5) ve (7.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

7.8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 7.9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

 

  1. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Çağrı Okulları herhangi bir zamanda işbu Aydınlatma Metni’ni gözden geçirip düzeltebilir. Eğer Aydınlatma Metni değişirse, düzenlenmiş Aydınlatma metni cagri.k12.tr websitesine yüklenecektir.

 

  1. Sorular

Aydınlatma Metni kapsamında herhangi bir sorunuz, şikayetiniz ya da yorumunuz olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle aşağıdaki irtibat bilgileri yoluyla temasa geçebilirsiniz.

 

Oku Eğitim Öğretim Anonim Şirketi

 

Adres              :Karargahtepe Mah. Şehit Savaş Bıyıklı Cad. No: 27 Keçiören/ ANKARA

Telefon           : (0312) 360 50 00

Faks (İlkokul) : (0312) 360 50 98

E-Posta           : info@cagri.k12.tr

Web sitesi       :https://cagri.k12.tr/

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil No:    81850

 

 

 

ÇAĞRI OKULLARI ONLINE SINAV AÇIK RIZA METNİ

Çağrı’ya Hazırlık Online Sınavı kapsamında sizin ve velisi olduğunuz öğrencinin Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerini almaktayız. Söz konusu Kişisel Veriler sadece yetkili kullanıcılar bu kayıtlara erişebilecektir.

Daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni’ni ziyaret edebilirsiniz.

İlgili kişisel verileri almamız Çağrı’ya Hazırlık Online Sınavı’nı yapma amaçlarımızı gerçekleştirebilmemiz için gereklidir ve zorunludur. Bu yüzden Kişisel Veriler’in işlenmesine onay vermeden çevrimiçi sınava giremezsiniz.

Çağrı’ya Hazırlık Online Sınav kurallarını anladım, kabul ediyorum ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kendime ve velisi olduğum öğrenciye ait Kişisel Verilerin Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde ve amaçlarla işlenmesine ve Çağrı Okulları’nın takdirine bağlı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sunucularında işlenmesine ve aktarılmasına izin veriyorum. Bu izin, yalnızca Aydınlatma Metni’nde yer alan Kimlik, İletişim ve Mesleki Deneyim veri kategorilerine dahil Kişisel Veriler için geçerlidir.