Akademik Programlar

 

MATEMATİK

Her öğrenci Matematik yapabilir, tabii severse…

Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, onlara matematiği günlük hayatta kullanma becerileri kazandırabilmektir.

Ders işlenişinde öğrenci merkezli eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizle ders işlenirken onlara soru sormayı, araştırmayı, tartışmayı, yorumlamayı hedef alan ortamlar hazırlanır ve doğru bilgiye hep birlikte ulaşılır. Sınıflarımızda hem gelenekselleşmiş beyaz tahta hem de pek çok modern materyal bulunmaktadır. Çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeleri esas alınmıştır. Etüt gibi bireysel çalışmaların yanı sıra paylaşarak, birlik içinde etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, matematik ile ilgili gelenekselleşmiş kutlamalar da okulumuzda yapılmaktadır.

Matematik öğretmenlerimiz tarafından gönüllü olarak yapılan ÇOKOMAT (ÇAĞRI ORTAOKUL MATEMATİK TOPLULUĞU) etkinliğine okulumuzca büyük bir ilgi vardır. Bu etkinlikle öğrencilerimiz matematiğin eğlenceli yüzünü görüp yarışmalara katılmaktadır.

 

Uluslararası matematik olimpiyatları yarışmalarının sonucunda pek çok altın, gümüş ve bronz madalyalar ve sertifikalar okulumuza kazandırılmıştır.

 

2014 – AMC 8 Yarışması – 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 4 BRONZ

https://www.facebook.com/pg/ozelcagriokullariresmi/photos/?tab=album&album_id=750720774957639

 

2015 – WORLD EDUCATİON GAMES – DÜNYA 7.liği

https://www.facebook.com/ozelcagriokullariresmi/posts/1155103057852740

 

2016 – KANGURU TR Yarışması TÜRKİYE 1.liği

https://www.facebook.com/ozelcagriokullariresmi/posts/1321515381211506

 

Kültürümüzün önemli isimlerinden Nasreddin Hoca’yı da matematikle ilişkilendirerek Nasreddin Hoca Akıl Oyunları düzenlenmektedir. Gelenekselleşmiş olan bu oyunlar sayesinde öğrencilerin matematiği daha çok sevmeleri sağlanmıştır.

Diğer zümrelerle etkileşim halinde çalışılır. Türkçe ve matematiğin ortak ve güzel uyumuyla ortaya çıkan 1 Kelime 1 İşlem yarışması da öğrencilerdeki rekabet duygusunu artırır.

Matematik atölyelerimizde matematiksel terimleri 3 boyutlu hale dönüştürdük. Matematiksel terimlerle yaptığımız yiyecekleri proje sonunda afiyetle yedik. Hem aklımıza hem de gözümüze hitap eden bu proje öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlamıştır.

 

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri, doğayı ve doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme ve anlama gayretidir. Amacımız mevcut bilgileri aktarmaktan çok, öğrencilerimizin bilgiye ulaşma becerisini kazanmasıdır. Bu yüzden kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözme, bilimsel yöntem becerilerini bilme bizim için önemlidir. Öğrencilerimiz yaptıkları laboratuvar çalışmalarıyla soru sormayı, problem belirleyip gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplamayı, analiz yapmayı, sonuç elde etmeyi, genellemelere varmayı öğrenir.

Akademik çalışmalarımızı desteklemek üzere etüt çalışmalarımız ve hafta sonu kurslarımız yıl boyunca devam eder. Etütlerde konu tekrarları yapılarak farklı bakış açıları kazandırılır.

Öğrencilerimiz okul saatleri dışında İleri Tasarım Atölyesi’nde öğretmenleriyle çalışır. Atölyemizde üst düzey bilişsel beceriler kazandıran deneyler ve gözlemler yapılır.

Ders konularına paralel olmak üzere yaptığımız bilimsel geziler öğrencilerimize bilime dokunma fırsatı verir. Ayrıca farklı içerikli yarışmalar düzenlenerek öğrencilerimizin inandığı bilimsel gerçekleri savunmaları amaçlanır.

Araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen öğrenciler, fen bilimlerini öğrenmiş öğrencilerdir. Bizim amacımız ise öğrencilerimize fen bilimleri dersini severek öğretmektir.

 

SOSYAL BİLGİLER

Eğitim-Öğretim sistemleri içerisinde milletlerin ve devletlerin geleceğinin tayininde Sosyal Bilgiler dersinin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.

Sosyal bilgiler dersi hayatın kendisidir. Sosyal Bilgiler kazanımları ile hem kendi hayatımızı hem de toplumsal hayatımızı olumlu manada düzene koyacak bir genel vatandaşlık dersidir.

Sosyal bilgiler dersi, insanları ve çevre etkileşimini zaman ve yer boyutunda inceleyen bir ana disiplindir.

Sosyal Bilgiler Eğitiminin Ana Kazanımları;

 • Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetişmesinde önemli rol oynar.
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma duygularını geliştirir.
 • Demokrasinin kazanımlarının farkına varmayı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
 • Milli İradenin önemini kavratıp devlet yönetiminde aktif görev almak gerektiğinin bilincinde olmayı öğretir.
 • Anadolu’nun saygın tarihine ve kültürüne dair araştırma merakı uyandırır.
 • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir
 • Hem Ülkemizin zenginliklerini hem de dünyayı tanımamızı sağlar.

Özel Çağrı Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Dersinin iki ana amacı vardır:

1.AMACI:  Farklılıkları bir zenginlik olarak gören, Sorgulayan, Doğru kararlar verebilen, Tarihini ve Kültürünü öğrenen ve İnsanlığa faydalı olmayı amaç edinen bireyler yetiştirmek.

2.AMACI:Öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Başta aile ve okul çevresindeki olaylara sonra ülkesinde ve Dünya’da meydana gelen olaylara karşı bilinçli bir bireye özellikle de bir Müslümana yakışacak şekilde tavır almasını sağlamaktır.

Okulumuzda, hedeflenen bu amaçlarıngerçekleşebilmesi için;

 • Tarihi ve Kültürel Geziler
 • İlim irfan kampları
 • Müze ziyaretleri
 • Salon programları
 • Derslerimiz performans ödevleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenmektedir.

 

TÜRKÇE

Türkçe dersi öğrencilerimizin dilini ve kültürünü tanıma,anlama ve benimsemeleri, milli duygularını pekiştirme ve üzerinde yaşadıkları vatanı sevebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak ana dilini etkili kullanmalarının önemi büyüktür.

Dil, milli kültürün temel taşı ve milli kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın en etkili aracıdır. Türkçe dersi geçmişimizde yaşamış olan Mehmet Akif Ersoy’ lar, Necip Fazıl Kısakürekler…

Geleceğimizde Asım’ın Neslidir.

Özel Çağrı Okullarında Türkçe dersi bir kimlik dersidir, bizi biz yapan değerlerin dersidir, okumayı alışkanlık haline getirmektir…

DİN VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrenmekten zevk alan, dinî kavramları doğru kullanan, kendini etkili biçimde ifade eden, iletişim kuran, sorun çözen, bilimsel düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, eleştiren,

 • Dinimizin öğretiminde ana kaynaklar olan ayet (Kur’an) ve hadislere (sünnet) erişebilmeleri ve bunları dinî bilgi edinmede kendilerine merkez alan ,
 • Dinî bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş,
 • Kendini, toplumu, kültürel mirasını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
 • Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel dinî bilgiler ve yaşam becerilerine sahip,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dini doğru anlayan ve yorumlayan,
 • İslam dininin inanç, ibadet, ahlak değerleri ile insani ve kültürel mirasını öğrenen,
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar dinî kavramlara hâkim,
 • Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh,duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen nesil yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda öncelikle öğrencilerin din ve ahlak hakkında objektif bilgi sahibi olmaları, öğrenme-öğretme sürecinde öğretim programı yoluyla  kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavram ve öğrenci merkezli yaklaşımlarla bir arada yaşama bilincine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Din ve ahlak bilgisi dersi bünyesinde okulumuz ve çevrenin özelikleri de dikkate alınarak sosyal- güncel olaylara göre geziler düzenlenmektedir. Yine öğrencilerimize  sorumluluklar verilerek salon programları yapılmaktadır. Dini  gün ve geceleri anma üzerine yapılan çalışmalarda Kur-an kıraati, koro ve tiyatro çalışmaları, röportajlar ve slayt gösterileri gibi etkinlikler ile öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır.