Akademik Programlar

GEMS PROGRAMI 

Great Explorations in Math and Science (Fen ve Matematik’te Büyük Araştırmalar) heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS eğitimi öğrencilerin el ve akıl becerilerine dayanan aktivitelerden oluşmaktadır.  GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde ‘gözetimli keşif’ yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır:

  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
  • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
  • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

EKOLOJİK OKUL

Okul olarak küçük yaşta çocuklarımıza çevre eğitimi verilmesini, çevre dostu davranışlar kazandırılması ve doğanın dengesine saygılı, kendini doğanın hâkimi olarak değil, bir parçası olarak gören nesiller yetiştirilmesini desteklemekteyiz. Geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesinin çocuklarımıza verebildiğimiz eğitim ve bilinç olduğu düşünüldüğünde bu çalışmalar büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

 

TÜRKÇE DİL EĞİTİM PROGRAMI VE OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI

Dil ve düşünce arasındaki ilişki yaşam boyu sürer. İlköğretim çağında okuma yazmayı öğrenen çocuk dilin formülünü edinmiştir; ancak bu formülü doğru şekilde kullanmak için dinleme, anlama, anlatma gibi becerileri geliştirmesi gerekir. Anadilini güçlü bir temel üzerine oturtan çocukların yabancı dilleri daha kolay öğrendikleri bir gerçektir. Bu sebeple okulumuzda ilkokula hazırlık sınıflarımızdan itibaren hazır bulunuşluk düzeylerini arttırıcı etkinliklerle beraber çizgi çalışmaları, kitap okuma,taklit, beyin fırtınası,bilmeceler, şiirler, öykü tamamlama gibi çalışmalarla Türkçeyi doğru kullanma üzerinde durulur

Ayrıca ses çalışmalarımızı montessori dersimizde kum masasındaki çalışmalarla destekleriz.

 

DÜNYANIN BAŞARILI EĞİTİM SİSTEMİ

MONTESSORİ 

Çağrı Eğitim Kurumları, Türkiye’de benzeri nadir görülen yenilikçi bir eğitim vizyonu sunmaktadır.

Okulumuzda yüzyılı aşkın süredir bir çok ülkede ilgi görmüş ve başarı göstermiş bir sistem olan Montessori eğitimi uygulanmaktadır.

Montessori eğitimi ile çocukların keşif ve merak duygularını destekleyerek, onları kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan genç bireyler olarak hayata hazırlamak ilk hedefimiz.

OYUNLA MATEMATİK PROGRAMI

Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşmuştur. Gems fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır. Özellikle 1. ve 2. sınıf öğrencileri matematik kavramları ile yeni tanışacağından  bu program hem öğrencilerin matematikten zevk almalarını sağlamakta, hem de daha sonraki eğitimlerinde matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerinin sağlamaktadır.     Milli Eğitim Bakanlığının  bütün okullarda uygulanan yeni matematik programı malzemeleri ve hedefleri ile paralellik göstermektedir. Programla ilgili uygulamalar sonucunda aktiviteye dayalı matematik eğitimi öğrencilerin temel kavramları doğru anlamalarına, 4 işlem becerisinin gelişmesine ve matematik dersinin çok sevmelerini sağlamaktadır.

TEMATİK ÖĞRENME

Belirlenen bir tema çerçevesi içinde, çocuğun gereksinimlerine, yeteneklerine ve gelişim düzeylerine uygun bir içerik belirlenmesi ve bunun uygulanmasıdır.

Tematik öğrenme yaklaşımıyla amacımız kazanımların pekiştirilmesini, önceki öğrenme temellerinin üzerine yenilerinin eklenmesini ve çocuğun ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve gelişim düzeylerine uygun içerik belirlenmesi ve bunun uygulanmasını sağlamaktır.

 

AKADEMİK PROGRAM

1. SINIFLAR

 

2. SINIFLAR

3. SINIFLAR

4. SINIFLAR